Conflictregelingen in familiale charters

25.01.2013

Er zijn weinig familiebedrijven, waar niet af en toe een conflict uitbreekt. Indien op voorhand geen conflictregelingen zijn uitgewerkt, kan het conflict behoorlijk oplaaien en vrij vlug in steriele procedures uitmonden. Een conflictregeling hoort bij uitstek thuis in een familiaal charter. Recent hebben wij de inhoud van zo’n dertig familiale charters onderzocht. In 79 % ervan werd een conflictregeling ingelast.Opvallend is dat de meeste conflictregelingen uit een aantal fases bestaan.In 79 % van de charters met een conflictregeling verbinden de conflicterende partijen er zich toe om in een eerste fase zelf te proberen het geschil minnelijk op te lossen.Wanneer zij daar niet in slagen gaat er in 74 % van de charters een tweede fase van start, waarbij een derde persoon wordt ingeschakeld om het conflict te helpen ontmijnen. Het kan gaan om:

  1. Een externe bestuurder, die zich eventueel mag laten bijstaan door een deskundige (39 %)
  2. De voorzitter van de raad van bestuur van het familiebedrijf (28 %)
  3. Een externe deskundige (22 %)
  4. Een raad der wijzen (6 %)
  5. De voorzitter van het familieforum (5 %)

Soms volgt er nog een derde fase, waarbij dan meestal een externe bemiddelaar wordt aangesteld.Deze conflictregeling in fasen komt evenwel niet in alle charters met een conflictregeling voor. In 22 % van deze charters wordt het conflict direct doorverwezen naar de voorzitter van het familieforum, een externe bemiddelaar of de raad van bestuur.Opvallend aan deze regelingen is de belangrijke rol die in familiebedrijven toekomt aan het bestuur om conflicten te helpen oplossen. Dit vergt een genuanceerde evaluatie. Dergelijke regeling zal positief zijn, wanneer de actoren – voorzitter raad van bestuur, externe bestuurder, raad van bestuur – vaardigheden in conflictoplossing hebben. In een aantal gevallen is dat echter niet zo en dreigt de interventie van het bestuur het conflict nog te verscherpen. Daarom verdient het wellicht de voorkeur om een adviseur inzake familiebedrijven of een conflictdeskundige zoals een bemiddelaar vrij vlug in de picture te brengen.